Netneutralitet

Senest opdateret den 08-01-2022

Gennemsigtighedsforanstaltninger for at sikre adgang til det åbne internet

Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 (netneutralitetsforordningen) sikrer slutbrugeres adgang til et frit og åbent internet, såkaldt netneutralitet.

Nedenfor kan du se en nærmere beskrivelse af, hvordan Kazoom lever op til de konkrete bestemmelser i forordningens artikel 4, stk. 1 litra a) – e), som beskriver kravene til oplysninger, der skal stilles til rådighed for slutbrugere.

Ved netneutralitet forstås, at internetudbydere ikke må begrænse den frie adgang til at sende og modtage data. Det betyder, at data skal kunne bevæge sig frit på det åbne internet, uden at internetudbyderne prioriterer trafikken.

EU-reglerne betyder bl.a., at:

– Internetudbyderne skal behandle al trafik lige.
– Forbrugerne har ret til frit at få adgang til indhold på nettet og til at bruge de tjenester og det    udstyr, de ønsker.
– Det er muligt for internetudbyderne at styre trafikken i deres net for at forbedre kvaliteten af de    tjenester, der leveres. Denne trafikstyring må dog kun ske på baggrund af tekniske hensyn til    tjenestekvaliteten og ikke af kommercielle hensyn.
– Internetudbyderne skal efterkomme domstolsafgørelser om at blokere for ulovligt indhold på    nettet, f.eks. piratkopier.

Formålet med forordning er at indføre fælles regler for at sikre lige og ikke diskriminerende behandling af trafikken ved levering af internetadgangstjenester og beskytte slutbrugeres hertil hørende rettigheder. Forordningen sigter mod at beskytte slutbrugerne, samtidig med at den sikrer, at internetøkosystemet forsat kan fungere som en drivkraft for innovation. Reformer på roamingområdet bør give slutbrugerne tillid til at forblive opkoblede, når de rejser inden for EU, og bør efterhånden føre til ensrettede priser og andre vilkår i Unionen.

Foranstaltningerne i forordning respekterer princippet om teknologineutralitet, hvilket vil sige, at de hverken påtvinger eller diskriminerer til fordel for anvendelse af en bestemt type teknologi.

Du kan læse mere om Neutralitetsforordningen på Energistyrelsesens hjemmeside.

Gennemsigtighedsforanstaltninger for at sikre adgang til det åbne internet for Kazoom

a) Oplysninger om, hvordan trafikstyringsforanstaltninger, der anvendes af den pågældende udbyder, kan påvirke kvaliteten af internetadgangstjenesterne, slutbrugeres privatliv og beskyttelsen af deres personoplysninger.

Kazoom prioriterer trafikken i fibernettet efter trafiktype for at sikre den bedst mulige brugeroplevelse, hvis der skulle opstå fysiske og/eller logiske fejl i netværket. Prioriteringen er opdelt i:

– Voice (tale)
– Video (billede og lyd)
– Andet

Trafik til tale og flowvideo, f.eks. telefoni og streaming af liveudsendelser, anses for tidskritisk for at sikre en god brugeroplevelse. Derfor prioriteres denne trafik over f.eks. video on demand og websurfing, som ikke er lige så følsom over for ophobning af trafik i netværket.

Eks.: Ved fejlsituationer i nettet, hvor links eller udstyr går ned, kan der opstå situationer hvor trafikken ikke har to veje, men den samlede trafik kun kan passere én vej. Indtil fejlen er udbedret, kan der derfor opstå nedsat fremkommelighed, hvor den fulde hastighed ikke kan opnås. I denne situation er tidskritisk trafik som fx telefoni og streaming af liveudsendelser prioriteret, og den prioritering kan påvirke internetoplevelsen.

Der foretages også foranstaltninger til bekæmpelse af DDOS og hackerangreb. Der er dog ingen garanti for, at dette ikke kan forekomme, og have indflydelse på slutbrugerens anvendelse af tjenesten.

b) En klar og forståelig forklaring på, hvordan mængdebegrænsning, hastighed og andre tjenestekvalitetsparametre i praksis kan påvirke internetadgangstjenester, og navnlig forbruget af indhold, applikationer og tjenester.

Kazoom leverer internetadgang via faste fibernetforbindelser, igennem vores netejere og opererer ikke med begrænsninger i datamængder. Kazoom garanterer de hastigheder, der markedsføres, dog med undtagelse 1000/1000 som er garanteret en hastighed på 900 Mbit/s upload og 900 Mbit/s download.

c) En klar og forståelig forklaring på, hvordan eventuelle tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, som indgår i slutbrugerens abonnement, i praksis kan påvirke de internetadgangstjenester, der leveres til den pågældende slutbruger.

Et Kazoom abonnement indeholder ikke streamingtjenester. Anvendelsen af disse tjenester vil, ligesom anden video on demand og streaming, påvirke internetadgangen for andre samtidige brugere.

Kazoom indeholder ikke Smart WiFi udstyr, som kan anvendes for trådløs adgang til internettet i hjemmet. Anvendelsen af dette vil, ligesom andet udstyr koblet på fiberboksen, reducere den oplevede hastighed på internettjenesten, idet den garanterede hastighed er målt direkte på fiberboksen.

Som nævnt ovenfor tilbyder Kazoom ikke tv og telefoni på internettjenesten. Anvendes tv som såkaldt unicast, eksempelvis via en app på dit tv, vil dette have samme påvirkning på internetadgangen som anden video on demand og streaming.

d) En klar og forståelig forklaring af den minimale, den normalt tilgængelige, den maksimale og den annoncerede up- og downloadhastighed for internetadgangstjenesterne for så vidt angår faste net, eller af den anslåede maksimale og den annoncerede up- og downloadhastighed for internetadgangstjenesterne for så vidt angår mobilnet, og hvordan betydelige afvigelser fra de respektive annoncerede up- og downloadhastigheder kan påvirke udøvelsen af slutbrugernes rettigheder som fastsat i artikel 3, stk. 1.

Kazoom leverer internetadgang via faste fibernetforbindelser og opererer ikke med begrænsninger i datamængder. Kazoom garanterer de hastigheder, der markedsføres. Dog med undtagelse af 1000/10000 som er garanteret en hastighed på 900 Mbit/s upload og 900 Mbit/s download.
Yderligere begrænsninger er nævnt under punkt c)

e) En klar og forståelig forklaring om de afhjælpende foranstaltninger, der står til rådighed for forbrugeren i overensstemmelse med national ret i tilfælde af vedvarende eller regelmæssigt forekommende uoverensstemmelse mellem internetadgangstjenestens faktiske hastighed eller andre tjenestekvalitetsparametre og den hastighed og de kvalitetsparametre, der er angivet i henhold til litra a)-d).

Jf. abonnementsvilkår for Kazoom gælder, at oplysning om Kazooms til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder også så vidt muligt leveringstider, kan fås ved henvendelse til Kazoom.

Abonnementsvilkårenes beskriver hvilke afhjælpende foranstaltninger der står til rådighed for forbrugeren, hvis Kazoom misligholder sit ansvar for fejlretning, er skyld i, at de bestilte tjenester ikke leveres i overensstemmelse med de aftalte leveringstider, eller der opstår fejl i de leverede tjenester.

Abonnementsvilkårene findes her.

Klageadgang som kunde

Hvis man som kunde mener, at ens internetudbyder handler i strid med reglerne, skal man i første omgang rette henvendelse til udbyderen, hos Kazoom kan du skrive til os via kontaktformularen på siden her. Internetudbyderne er i henhold til EU-reglerne forpligtede til at behandle sådanne klager.

Hvis man som kunde er uenig med sin udbyder i konkrete spørgsmål, der udspringer af den aftale man har indgået med udbyderen, kan man klage til Teleankenævnet. Klagen kan fx dreje sig udbyderens ulige behandling af internettrafikken eller udbyderens begrænsning af ens ret til at anvende terminaludstyr efter eget valg.

Man skal dog først have klaget forgæves skriftligt til sit teleselskab, før man kan klage til Teleankenævnet.

Det er ligeledes en forudsætning for at klage, at man kan gøre sit krav op i penge. Man kan altså ikke klage til Teleankenævnet, blot fordi man føler sig dårligt behandlet af sit teleselskab og vil have nævnet til at tildele selskabet en irettesættelse.

Se mere på Teleankenævnets hjemmeside