persondatapolitik

Senest opdateret den 08-01-2022

a. Kazoom A/S (CVR-nummer 40700218, mail: kundeservice@kazoom.dk) er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles om Kunden og behandles.

b. I forbindelse med aftaleindgåelse modtager og opbevarer Kazoom følgende personoplysninger om Kunden:
i. navn
ii. adresse
iii. mobiltelefonnummer
iv. e-mailadresse

kredit- eller betalingskortoplysninger opbevares af anvendte betalingstjeneste og kommer således ikke Kazoom i hænde.

c. Oplysningerne afgives af Kunden i forbindelse med ordreafgivelse og er en forudsætning for aftalens indgåelse. Manglende adgang til oplysninger kan medføre, at Kazoom ikke har mulighed for at levere de ønskede tjenester til Kunden.

d. Det retlige grundlag for at indsamle og behandle personoplysningerne er at gøre Kazoom i stand til at opfylde sin del af aftalen og levere de aftalte ydelser til Kunden (opfyldelse af kontrakt).

e. Kazoom kan som retligt grundlag også vælge at behandle Kundens oplysninger baseret på interesseafvejningsreglen jævnfør persondataforordningens afsnit 6.1.f.

f. Kundens oplysninger anvendes til at holde Kunden orienteret om ændringer i aftalevilkår samt til udsendelse af driftsinformationer, der vedrører Kundens abonnement. Oplysningerne anvendes også af Kazooms medarbejdere i forbindelse med servicering af Kundens ydelse, således at Kazoom for eksempel kan ringe til Kunden som opfølgning på en skriftlig henvendelse fra Kunden til Kazoom.

g. Kunden kan ved henvendelse til Kazoom framelde sig henvendelser fra Kazoom om driftsinformation (servicemeddelelser).

h. Kunden kan i tillæg til ovenstående afgive samtykke til at modtage nyheder om Kazooms produkter. Et sådant samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til Kazoom på kundeservice@kazoom.dk eller ved brug af kontaktformular. Tilbagekaldelse af samtykke vil ikke få negative konsekvenser for den registrerede. Tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af behandling forud for tilbagekaldelsen.

i. I det omfang Kazoom måtte ønske at indsamle yderligere oplysninger om Kunden, som ikke er nødvendige for Kazooms evne til at opfylde aftalen (for eksempel Kundens alder og køn), men som kan være relevante og nyttige for Kazoom, eksempelvis for at forbedre produkter og processer eller for at styrke Kazooms markedsforståelse, vil Kunden blive spurgt eksplicit om disse oplysninger. Kazoom vil i så fald basere indsamling og behandling på Kundens samtykke. Kunden kan tilbagekalde dette samtykke uden konsekvenser. En tilbagekaldelse påvirker ikke behandling sket forud.    

j. Kunden har ret til at få indsigt i alle personlige oplysninger om Kunden, som opbevares og behandles af Kazoom, og Kunden har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen.

k. Kunden har ret til at få berigtiget personoplysninger, som Kunden anser for ukorrekte. Kazoom kan bede Kunden om dokumentation for, at oplysningerne ikke er korrekte, såfremt Kazoom bestrider Kundens opfattelse.

l. Kunden har ret til at opnå begrænsning af behandlingen af personoplysninger jævnfør persondataforordningens artikel 18.

m. Kunden har ret til at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet omfatter personoplysninger, der er indhentet på grundlag af samtykke eller opfyldelse af kontrakt. Retten til dataportabilitet omfatter ikke oplysninger oprettet af den dataansvarlige (Kazoom A/S). Retten til dataportabilitet omfatter ikke netværkstekniske oplysninger, som direkte eller indirekte er tilvejebragt af Kunden, men som må anses for uvæsentlige ift. Kundens evne til at skifte udbyder eller på anden vis flytte sit engagement væk fra Kazoom.

n. Kunden har ret til at få slettet personoplysninger, hvis disse ikke er nødvendige for Kazooms evne til fortsat opfyldelse af aftalen, eller hvis aftalen er ophørt, og såfremt Kazoom ikke er lovmæssigt forpligtet til at opbevare oplysningerne.

o. Kazoom kan dele Kundens personoplysninger med tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for Kazoom i forhold til at opfylde aftalen med Kunden i henhold til Kazooms almindelige procedurer og forretningsgange. Eksempelvis kan Kazoom dele Kundens oplysninger med en netværksejer for at kunne bestille leverance af et engrosprodukt, med en logistikpartner for at udsende udstyr, med en servicepartner til udsendelse af kommunikation (for eksempel SMS) med videre.

p. Kazoom kan vælge at dele personoplysninger med tredjepart baseret på interesseafvejningsreglen. Det kan eksempelvis ske for at sikre, at eksisterende kunder hos Kazoom ikke eksponeres for Kazooms digitale markedsføring. I det omfang Kazoom deler oplysninger med tredjepart, vil Kazoom træffe foranstaltninger for at sikre, at tredjeparten opbevarer og behandler Kundens oplysninger forsvarligt og efter gældende lovgivning. Det kan eksempelvis ske ved at indgå aftaler specifikt til dette formål.   

q. Kazoom indsamler som udgangspunkt ikke oplysninger om selve Kundens brug af bredbåndsydelsen, som rækker ud over, hvad der
a) er nødvendigt for at opfylde lovmæssige krav til blandt andet efterforskningsmæssige formål, og
b) skønnes nødvendige for at kunne opfylde aftalen med Kunden og servicere produktet samt
c) benyttes til specifikke, produktionsrelaterede formål (eksempelvis målinger af dataforbrug som grundlag for planlægning).

r. Personoplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt, for at Kazoom kan opfylde sine forpligtelser under denne aftale. Herudover opbevares personoplysninger så længe, som gældende lovgivning måtte kræve det, for eksempel Bogføringsloven. Kundens personoplysninger slettes automatisk, når kundeforholdet er ophørt, og der ikke er lovmæssige krav til Kazoom om fortsat at opbevare disse.

s. Kazoom deler ikke oplysninger om Kunders personlige, detaljerede adfærd på internettet (eksempelvis besøgte hjemmesider eller anvendte indholdstjenester) med nogen tredjepart, som ikke har et lovmæssigt krav på disse oplysninger.

t. Adgang til opslag i Kundens personoplysninger er forbeholdt betroede medarbejdere i Kazoom og kan kun ske via Kazooms egne, beskyttede IT-systemer.

u. Kazooms persondatapolitik kan altid findes på www.kazoom.dk/persondata.

v. Kazoom forbeholder sig retten til at ændre selskabets persondatapolitik. Ved væsentlige ændringer vil Kunden blive adviseret direkte, eksempelvis pr. e-mail.

w. Kunden har ret til at klage til Datatilsynet over Kazooms behandling af Kundens oplysninger.‍